Teachers

Nilofer Shaikh

Nilofer Shaikh

Vice Principal

Nadia Shaikh

Nadia Shaikh

Vice Principal

Azeem Shaikh

Azeem Shaikh

11th & 12th Chemistry

Gufran Khan

Gufran Khan

11th & 12th Chemistry

Bhawna gupta

Bhawna Gupta

11th & 12th Biology

Pallavi Rathi

Pallavi Rathi

Abacus

Saeed Mujawar

Saeed Mujawar

9th & 10th Algebra & Geography

Shainaaz shaikh

Shainaaz Shaikh

H.O.D - English

Anisa Attar

Anisa Attar

9th & 10th Geometry

Anita Hegde

Anita Hegde

6th, 7th & 8th Mathematics

Gopi

Gopi

Dance Teacher

Rubina

Rubina

H.O.D - Physical Education